We use cookies. When you interact with our web sites, we'd like to provide you with the best experience that we can. Cookies are used to help visitors use our website.

We use partners to provide you with the best possible experience in your interactions. They use cookies and other mechanisms to tailor advertising to better match your interests through advertising channels and social networks.

By clicking on 'OK', all cookies will be delivered.

OK

header mobile

Do 130zł CASHBACK

Produkt Cashback
ATH-M50xBT  90 zł
ATH-ANC900BT 130 zł
ATH-SR50BT 90 zł
ATH-CKS5TW 65 zł
AT-LPW30TK 110 zł
AT-LPW50PB 130 zł
AT-LP5x 130 zł
Zaktualizowano 5:42 / 30-wrz-2020

AUDIO-TECHNICA: PROMOCJA USŁUGI CASH BACK – REGULAMIN

ARTYKUŁ 1 – UCZESTNICY

1.1      W promocji udział mogą wziąć wyłącznie mieszkańcy Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Litwa,  Niderlandy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania. Uczestnik („Uczestnik”) to osoba fizyczna lub prawna (przedsiębiorstwo) zamieszkała lub mające swoją siedzibę w Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Litwa,  Niderlandy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania. Pracownicy przedsiębiorstwa Audio-Technica, jej spółek zależnych, ich rodziny, agenci i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w tę promocję nie mogą wziąć w niej udziału. Niniejsza promocja jest dostępna tylko dla Uczestników, którzy nabywają produkt na własny użytek, tj. dla użytkowników końcowych. Audio-Technica zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień Uczestników i/lub do wykluczenia Uczestników według własnego uznania w dowolnym czasie i z jakiegokolwiek powodu. Sprzedawcy detaliczni nie mogą zgłaszać roszczeń w imieniu swoich klientów.

ARTYKUŁ 2 – UDZIAŁ W PROMOCJI

2.1       Promocja ta jest dostępna dla klientów w celu zakupu niezbędnych urządzeń w sklepach uczestniczących w programie. Aby kwalifikować się do usługi cash back, Uczestnik musi zakupić produkt wymieniony w artykule 3.1 w Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Litwa,  Niderlandy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania od autoryzowanego i uczestniczącego w promocji Audio-Technica sprzedawcy detalicznego.

2.2.      Aby skorzystać z niniejszej promocji, zakupów należy dokonać między 1 października 2020 r. a 31 styczeń 2021 r. (włącznie). Promocja nie obejmuje produktów używanych, odnowionych ani pochodzących z odzysku. Wniosek o zwrot pieniędzy można złożyć wyłącznie za pośrednictwem cashback.audio-technica.eu

2.3       W trakcie trwania promocji, każdy jej Uczestnik może ubiegać się o zwrot pieniędzy za maksymalnie 5 zakwalifikowanych produktów. Na wybrany produkt można złożyć tylko 1 wniosek.

2.4       Dokładnie i poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z kopią oryginalnego paragonu i oryginalnym kodem kreskowym (wyciętym z opakowania produktu promocyjnego) należy przesłać drogą internetową nie później niż do 14 luty 2021 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem cashback.audio-technica.eu. Zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych, w tym danych dotyczących płatności. Po otrzymaniu wniosku, potwierdzenie jego odbioru zostanie wysłane pocztą elektroniczną.

 

2.5       Każdy wniosek o zwrot pieniędzy może być zgłoszony wyłącznie raz i nie może być użyty w połączeniu z żadnym innym bonem promocyjnym lub usługą cash back na jakikolwiek produkt Audio-Technika wyszczególniony w artykule 3.1.

2.6       Dowodem zakupu powinna być czytelna kopia paragonu lub faktury VAT, wyraźnie przedstawiająca nazwę sprzedawcy detalicznego, datę zakupu, nazwę produktu i cenę zakupu. Przesłana dokumentacja związana z niniejszą ofertą nie zostanie zwrócona.

2.7       Audio-Technica dokona zwrotu pieniędzy, zgodnie z artykułem 3.1, za pośrednictwem przelewu BACS, w ciągu 28 dni od potwierdzenia wniosku. Organizator wykona przelew bankowy tylko na konto założone w kraju, w którym dokonano zakupu produktu Audio-Technica.

2.8         Zapytania dotyczące promocji, jak również Państwa wniosku można przesyłać na adres audio-technica@promotion-update.com.

 

ARTYKUŁ 3 – ZWROT PIENIĘDZY

3.1       Poniżej przedstawiamy ofertę usługi cash back w zestawieniu z odpowiednimi produktami:

 

Nazwa modelu

Wartość zwrotu w lokalnych walutach PLN

ATH-M50xBT

 

90

ATH-ANC900BT

 

130

ATH-SR50BT

 

90

ATH-CKS5TW

 

65

AT-LPW30TK

 

110

AT-LPW50PB

 

130

AT-LP5x

 

130

 

 3.2      Wniosek o zwrot pieniędzy nie może być wymieniony na gotówkę.

3.3       W przypadku, gdy płatność za usługę cash back stanowi korzyść podlegającą opodatkowaniu, zobowiązanie podatkowe spoczywa na odbiorcy. W związku z tym, jeśli opłaty bankowe zostaną naliczone, zostaną one potrącone przez bank z kwoty płatności należnej za usługę cash back.

3.4       W przypadku, gdy klient zwróci produkt sprzedawcy, Uczestnik nie będzie uprawniony do płatności za usługę cash back, a wszystkie inne jego wnioski zostaną odrzucone. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza klauzula w żaden sposób nie zabrania klientowi korzystania z przysługujących mu praw ustawowych lub gwarancyjnych.

ARTYKUŁ 4 – ORGANIZATOR PROMOCJI

4.1       Organizatorem promocji jest: Audio-Technica Europe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania promocji w dowolnym momencie.

ARTYKUŁ 5 – DANE OSOBOWE

W momencie rejestracji, Uczestnik przekaże przedsiębiorstwu Audio-Technica swoje dane osobowe. Zostaną one przesłane do biura Audio-Technica oraz do jej agentów w celu przeprowadzenia promocji, analizy marketingowej i kontroli jakości. Przedsiębiorstwo Audio-Technica i jej przedstawiciele są odpowiedzialni za bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych Uczestnika, w pełnej zgodności z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Rejestrując się, Uczestnik wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie. Zaznaczając odpowiednie pole na internetowym formularzu rejestracyjnym, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie organizatorowi, podmiotom powiązanych z przedsiębiorstwem Audio-Technica i/lub ich agentom danych do celów oferowania Uczestnikom innych promocji, nowych produktów i usług oraz do celów przyszłej analizy marketingowej i kontroli jakości. Za każdym razem, gdy otrzymają Państwo drogą elektroniczną jakąkolwiek ofertę promocyjną, przysługiwać Państwu będzie możliwość rezygnacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych będących w posiadaniu organizatora promocji. Wnioski w tej sprawie należy przesyłać drogą elektroniczną do organizatora na adres audio-technica-unsubscribe@promotion-support.com

Na potrzeby niniejszej promocji Audio-Technica wyznacza następującą agencję promocji sprzedaży (zwaną dalej AGENCJĄ):

Benamic

IDA Business & Technology Park,

Ring Road, Kilkenny,

Irlandia

AGENCJA jest uprawniona do przeprowadzania kontroli i zabezpieczania wszystkich danych przedłożonych w związku z niniejszą promocją usługi cash back w taki sposób, aby zagwarantować jej zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

ARTYKUŁ 6 – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1       Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za wnioski utracone, opóźnione lub za te, które nie zostały otrzymane przed upływem terminu ich składania.

6.2       Wnioski niekompletne i nieczytelne nie zostaną zaakceptowane. Uczestnik, aby poprzeć swój wniosek, zobligowany jest do przedstawienia szczegółowych informacji na jego temat.

6.3       Audio-Technica nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez Uczestnika związane z niniejszą promocją.

6.4      Audio-Technica nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wnioski związane z niniejszą promocją zgłoszone po terminie. 

6.5       Audio-Technica nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezrealizowania niniejszej promocji, jeśli przyczyni się do tego działanie sił wyższych (czyli pozostających poza uzasadnioną kontrolą przedsiębiorstwa Audio-Technica) i/lub zdarzenia, które bez winy którejkolwiek ze stron uczynią zrealizowanie niniejszej promocji niemożliwym lub niesatysfakcjonującym.

6.6       Audio-Technica zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej promocji w dowolnym momencie i/lub do jednostronnej zmiany warunków, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

ARTYKUŁ 7 – JURYSDYKCJA

7.1       Niniejszy regulamin podlega przepisom prawnym kraju, w którym zakupiono produkt, i podlega wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów tego kraju.